Handelsbetingelser

Generelle betingelser

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle hold hos Dansestudie.dk. Ved elevens indmeldelse accepteres nedenstående handelsbetingelser. Al betaling er ikke muligt uden samtidig accept af nedenstående handelsbetingelser. Handelsbetingelserne godkendes ved underskrift ved indmeldelse på Dansestudie.dk.

Nedenstående betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansestudie.dk’s juridiske team.

Kontaktoplysninger

Dansestudie v/ Holst & Martin ApS, CVR-nr.: 41370688, Roskildevej 272A, 1. tv, 2619 Rødovre. Tlf. 22384238,

E-mail: [email protected] Hjemmeside: www.dansestudie.dk

Prøvetime

Ved reservation af og/eller deltagelse i prøvetime, binder eleven sig ikke til at starte hos Dansestudie.dk. Prøvetime tilbydes gratis ved ny sæsonstart i perioden den 21.08.2023 – 01.09.2023. Det er muligt at prøve en ny dansedisciplin en gang pr. danser som prøvetime. I perioden efter den 01.09.2023 er prøvetime stadig muligt, såfremt der stadig er ledige holdpladser. Der opkræves da DKK 125,- pr. person pr. prøvetime. Beløbet fratrækkes, når eleven indmeldes (senest ugen efter prøvetimens afvikling og i samme måned, som prøvetimen er afviklet). Holdpladser fordeles efter først til mølle-princippet ved indmeldelse. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Udmeldelsesregler”.

Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at dele og/eller sammenlægge hold i forhold til salsplan, egnet elevantal for mulig holdafvikling, samt for elevens bedste indlæring. Ligeså for også altid at kunne opfylde Myndigheders eventuelt gældende restriktioner for indendørsidræt. Dette ville ligeledes kunne føre til periodisk opdeling af hold eller flytning til andre ugedage.

Nedenstående handelsbetingelser træder automatisk i kraft, når eleven deltager i danseundervisningen udover prøvetimen, og dermed tilkendegiver eleven et ønske om at gå på holdet. Bestemmelser vedrørende online køb, som er beskrevet sidst i disse handelsbetingelser, gælder også ved betaling for prøvetime.

Indmeldelse

Efter endt prøvetime eller før start på 1. dansegang udleveres en indmeldelsesblanket. Denne skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, skal elevens forældre eller værge underskrive indmeldingen. På denne blanket fremgår det, hvilket hold eleven indmeldes. Indmeldelsesblanketten afleveres i Dansestudie.dk receptionen.

Når en elev foretager endelig indmeldelse/køb af deltagelse på hold/oprettelse af medlemskab (senest en uge efter eventuel prøvetimedeltagelse), bekræftes med underskrift at have læst og accepteret Dansestudie.dk’s online handelsbetingelser.

Indmeldelse er bindende for sæsonen. Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar. Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Betaling foregår hver den 1. uge i måneden. Første og sidste månedshonorar, indmeldelsesgebyr samt sæsonens Koda afgift kan ikke refunderes, ligesom der heller ikke tilbagebetales honorar for allerede modtaget undervisning.

Dansestudie.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning, eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker så som senest oplevet i forbindelse med Covid-19 pandemien i 2021/22.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.

Dansestudie.dk modtager ikke betaling med kreditkort.Betaling med MobilePay er mulig.

Indmeldelse kan ske allerede før sæsonstart på mail til [email protected], og spørgsmål kan rettes til telefon: 22 38 42 38 i vores telefontid mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 samt lørdag kl.10.00-13.00.

Betaling af honorar

Ved ”honorar” menes elevens betaling for deltagelse på ét eller flere dansehold. Elevens deltagelse på ét eller flere dansehold er også beskrevet som elevens ”medlemskab”.

Er eleven under 18 år, påtager forælder/værge sig ved underskrift af disse handelsbetingelser, at hæfte for denne betalingsforpligtelse.

Dansesæsonen 2023/2024 betales i 10 månedsrater fra august 2023 til juni 2024. Dansestudie.dk modtager ikke betaling med kreditkort. Betaling med MobilePay er mulig.

Du kan, hvis du bliver forhindret i at komme på din normale dansedag, deltage på et lignende hold på en anden ugedag i samme uge, hvis der er plads.

Der gives 10% rabat ved betaling for hele sæsonen i august.

Der gives 10% rabat pr. ekstra tilmeldte hold.

Der gives 10% søskenderabat for søskende med samme bopælsadresse. Søskenderabatten kan anvendes ved barn nr. 2, 3 osv.

Rabatterne kan ikke kombineres. Man kan maksimalt opnå 10% rabat pr. elev pr. hold.

OBS: Hvis eleven starter senere end almindelig holdstart i august, følger eleven de almindelige opkrævningstidspunkter. Senest efter 2. dansegang betales dermed en rate svarende til perioden frem til næste almindelige opkrævning (dette er også gældende for hold, der starter senere end almindelig holdstart i august). Eleven betaler fra og med den måned, eleven begynder på det/de respektive hold. Eleven er naturligvis omfattet af udmeldelsesreglerne.

Ved for sen betaling beregnes iflg. renteloven et gebyr på 100 kr. pr. skriftlig påmindelse, uanset om det er via mail eller i papirform.

Det er ikke muligt at sætte medlemsskabet i bero i løbet af sæsonen.

Priser

Det er til enhver tid de nævnte priser og rabatter i disse handelsbetingelser, der er gældende. Alle priser er ikke momspligtige og derfor angivet uden moms. Dog forbeholder Dansestudie.dk sig retten til at ændre i honorarpriserne i løbet af sæsonen, hvis der fra myndighedernes side påbydes Dansestudie.dk at tilføre undervisningen ekstra afgifter som eksempelvis moms. Eleven vil i en sådan situation naturligvis blive informeret i god tid via mail.

Priskategorierne for sæson 2023/24 er oplyst pr. månedsrate, og de 10 månedsrater dækker sammenlagt sæsonens totale undervisning pr. pers. pr. hold fra august 2023 til juni 2024. (Bemærk antal dansegange kan variere fra måned til måned i forhold til ferier, helligdage, skudår m.m.)

45 min. hold: DKK 440 pr. pers.
60 min. hold: DKK 550 pr. pers. Forælder/barn hold: DKK 550 totalt.

Udmeldelse (opsigelse af køb)

Udmeldelsesreglerne er opstillet således, at Dansestudie.dk kan planlægge undervisningen tilfredsstillende for alle elever. Udmeldelsesreglerne følger forbrugeraftalelovens § 28 om løbende tjenesteydelser.

Bindingsperiode

Indmeldelse er som udgangspunkt bindende for sæsonen.

Ved indmeldelse betales første og sidste måneds honorar ( 1/2 august 23 + 1/2 juni 24)
Der tillægges DKK 50 i indmeldelsesgebyr + DKK 200 pr. elev som samlet Koda sæsonafgift. Dette kan ikke refunderes, ligesom honorarer for allerede modtaget undervisning heller ikke er refunderbare.

Betaling foregår hver den 1. dansegang i måneden.

Ønsker man ikke at fortsætte i bindingsperioden, skal man huske at udmelde sig jf. vore udmeldelsesregler.

Opsigelsesvarsel:

Varsel er altid indeværende måned + 1 måned.

Automatisk ophør af medlemskab:

Medlemskabet ophører automatisk, når sæsonen slutter medio juni. Ved sæsonens afslutning har eleven betalt for alle dansegange, og eleven vil da ikke længere modtage opkrævninger fra Dansestudie.dk, med mindre der er restancer. Ønsker eleven at deltage igen næste sæson, skal eleven indmelde sig på ny.

Udmeldelse, hvis dansepartner stopper:
Hvis elevens dansepartner stopper eller skifter partner, er Dansestudie.dk’s udmeldelsesregler stadig gældende. Eleven er altid velkommen til at danse uden partner på holdet eller skifte til et andet hold (der tages dog forbehold for, om der er ledige pladser).

Korrekt udmeldelse:

I tilfælde af udmeldelse skal dette ske skriftligt via mail til [email protected]. Der udleveres/tilsendes altid en kvittering, når vi har modtaget udmeldelsen. Eleven opfordres til at gemme denne kvittering, da det er elevens ansvar at kunne bevise, at udmeldelsen har fundet sted. Udmeldelse kan ikke blot ske til receptionisten eller holdinstruktøren. Udmeldelser via sociale medier såsom Facebook og instagram er heller ikke muligt.

Restance i udmeldelsesperioden:

Evt. restance i perioden frem til udmeldelsen træder i kraft, skal betales til Dansestudie.dk. Eleven skal således betale kontingent for udmeldelsesperioden, også selvom eleven ikke møder op til dans i udmeldelsesperioden.

Udeblivelse fra undervisningen:

Ved udeblivelse fra undervisningen, uden forud skriftlig udmelding, vil eleven fortsat betragtes som tilmeldt. Kontingentet vil således blive opkrævet, indtil korrekt udmeldelse er sket. Eleven modtager dog kun opkrævning for perioden som medlemskabet omhandler. Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk, og eventuelle restancer betales.

Øvrige bestemmelser

Force Majeure
Dansestudie.dk er aldrig ansvarlig forpligtet til at yde erstatning, såfremt Dansestudie.dk ikke kan levere i overensstemmelse med handelsbetingelserne, når dette skyldes forhold uden for Dansestudie.dk’s kontrol.

Sportsskader/udstyr (sko)
Eleven har ved underskrift af handelsbetingelserne accepteret, at der er en vis risiko i forbindelse med sportsaktiviteter. Dansestudie.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader.

Der skal på Dansestudie.dk altid som elev anvendes egne indendørssko (enten med spalt-dansesål eller en gennemfarvet gummisål) som ikke skader/farvemærker gulvene. Dansestudie.dk forbeholder sig retten til at afvise brug af fodtøj, som ikke opfylder dette, hvilket påhviler eleven selv at opfylde. Der danses kun i strømpesokker eller barfodet i dansesalene i forbindelse med undervisning i moderne dans.

Forbehold:
Eleven er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og de danske regler om visse forbrugeraftaler. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Levering:
Undervisningen foregår fra 21/8 2023 på Dansestudie.dk i Rødovre, Roskildevej 272, 1. + 2.,2610 Rødovre frem til 8/6 2024.

Dansestudie.dk kan løbende udskifte instruktører, ligesom der kan være afløsere på ved sygdom, eller hold som derfor tilbydes et nyt undervisningstidspunkt. Dette kan aldrig betegnes som undervisning ikke leveret.

Fortrydelsesret:
Efter lov om forbrugeraftaler – Forbrugeraftaleloven §18, kan eleven fortryde sin tilmelding.

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra tilmeldingsdagen. Fortrydelsesretten begrænses, hvis Dansestudie.dk har leveret en tjenesteydelse helt eller delvis indenfor fortrydelsesfristens udløb. Derfor vil fortrydelsesretten bortfalde, hvis holdet påbegyndes, inden udløb af de 14 dage.

Hvordan fortryder eleven? Inden udløb af fortrydelsesfristen, skal eleven underrette Dansestudie.dk om, at eleven har fortrudt købet, og ønsker at ophæve handlen. Eleven skal sende underretningen skriftligt via e-mail til [email protected]

Betaling:
Betaling foregår hver den 1. dansegang i måneden på danseskolen. Dansestudie.dk modtager ikke betaling med kreditkort. Betaling med MobilePay er mulig. Er man forhindret i at fremmøde betales hjemmefra på dagen . Husk at anføre dansers navn og holdnummer ved overførslen.

Nyheder

Lukket for undervisning 2. Pinsedag 2023

Husk, at der undervises normalt lørdag den 27. maj

Læs mere

Lukket for undervisning 2. Pinsedag 2023

Husk, at der undervises normalt lørdag den 27. maj

Ny sæson 2023/24 – du kan nå at være med!

Stadig ledige holdpladser fra den 21. august 2023 for børn, juniorer, unge & voksne med eller uden partner. Book en prøvetime via [email protected] eller kom forbi Roskildevej 272, Rødovre.

Læs mere

Ny sæson 2023/24 – du kan nå at være med!

Stadig ledige holdpladser fra den 21. august 2023 for børn, juniorer, unge & voksne med eller uden partner. Book en prøvetime via [email protected] eller kom forbi Roskildevej 272, Rødovre.

Prøvetime

Reserver en plads på dit/dine favorithold allerede nu via mail til [email protected].

Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på.

Læs mere

Prøvetime

SÅDAN GØR DU:

  1. Find holdnummeret i sæsonprogrammet.
  2. Reserver prøvetime via mail til [email protected].
  3. Alternativt møder du blot op 10 minutter før holdstart, og registrerer dig i vores reception.

Prøvetimer er gratis i sæsonens første to uger (perioden den 21.08.2023 – 01.09.2023).
Det er muligt at prøve en ny dansedisciplin en gang pr. danser som prøve- time.

Ved reservation af en prøvetime binder du dig ikke til indmeldelse. Holdpladser fordeles ved indmeldelse på danseskolen efter først til mølle-princippet.

Prøvetimer i løbet af sæsonen efter den 01.09.2023 er også muligt, såfremt der er ledige holdpladser.
En prøvetime koster da DKK 125,-. Beløbet modregnes ved indmeldelse i samme måned, som prøvetimen er afviklet.

Du er nu klar til at danse med os fra d. 21. august 2023.

Kontakt

DANSESTUDIE.dK [email protected] 22 38 42 38 mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00,
lørdag kl.10.00-13.00
Roskildevej 272, 1 + 2, 2610 Rødovre

Samarbejdspartnere